GOLDENBIT Tomaž Grom s.p.
Podjetje
Program PIS
Poslovna skupina
 
Piškotki

Delovni moduli

Pokaži vse | Skrči drevo
 • OBLIKOVANJE IN IZPIS KATALOGOV
  • Tečajna lista
  • Kontni okvir
  • Vrste prometa
  • Podjetja
  • Stroškovna mesta
  • Stroškovni nosilci
  • Poslovni partnerji
  • Dejavnosti
  • Skladišča
  • Skupine blaga
  • Blago,material,storitev
  • Storitve
  • Davčne tarife
  • Carinske tarife
  • Banke
  • Skupine osnovnih sredstev
  • Lokacije osnovnih sredstev
  • Vrste dokumentov
  • Manjši katalogi
  • Katalog slik
 • DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
  • Dnevniki
   • Otvoritev dnevnika
   • Dopolnjevanje dnevnika
   • Izpis dnevnika
   • Serijski izpis dnevnikov
   • Kopiranje dnevnika
   • Prenos dnevnika
   • Brisanje dnevnika
   • Seznam dnevnikov
  • Evidence DDV
   • Knjige DDV
    • Knjiga prejetih računov (P-RAČ)
     • Urejanje
     • Izpis
    • Knjiga prejetih računov iz ES (P-RAČ-P)
     • Urejanje
     • Izpis
    • Evidenca DDV ob uvozu blaga (E-UVOZ)
     • Urejanje
     • Izpis
    • Knjiga izdanih računov (I-RAČ)
     • Urejanje
     • Izpis
    • Knjiga izdanih računov v ES (I-RAČ-D)
     • Urejanje
     • Izpis
    • Iskanje zapisov v knjigah DDV
   • Obračun DDV (DDV-O)
    • Urejanje
    • Izpis
    • Knjiženje
   • Knjiženje predknjižb v dnevnik
   • Test prenešenosti predknjižb v dnevnik
   • Uvoz zunanjih faktur v knjigo DDV
   • Poročila davčnega nadzora
    • Podatki glavne knjige
    • Podatki odbitnega DDV
    • Podatki obračunanega DDV
   • Razdelilnik
    • Urejanje
    • Izpis
  • Izpisi
   • Univerzalna kartica
   • Glavna knjiga
    • Kartica glavne knjige
    • Bilanca prometa
    • Interni izkaz uspeha
    • Predpisani izkaz poslovnega izida
    • Predpisani izkaz finančnega izida
    • Predpisani izkaz stanja
    • Statistični izkaz poslovnega izida
    • Statistična bilanca stanja
    • Bilančni dobiček / izguba
    • Terjatve in obveznosti do tujine
    • Izkaz poslovnega izida za S.P.
    • Bilanca stanja za S.P.
    • Bilanca uspeha za društva
    • Bilanca stanja za društva
    • Proračunski izkazi
     • Proračunski izkaz denarnih tokov
     • Izkaz računa financiranja
     • Izkaz terjatev in naložb
     • Prihodki/odhodki po vrstah dejavnosti
     • Proračunska bilanca stanja
     • Proračunski izkaz uspeha
    • Izkaz dodane vrednosti
    • Saldo v bilanci glavne knjige
    • Izpis povprečnih stanj na kontih
    • Serijski izpis kartic glavne knjige
   • Saldakonti
    • Kartica saldakonta
    • Izpis odprtih po dokumentih
    • Izpis odprtih po zapadlosti
    • Saldo v bilanci saldakonta
    • Izpis spiska PER saldo
    • Izpis I O P obrazcev
    • Izpis opominov
    • Serijski izpis kartic saldakontov
   • Dodatni izpisi
    • Univerzalni plačilni nalog (UPN)
    • Večstranska obvezna kompenzacija
    • Predlog za kompenzacijo
  • Izračuni
   • Izračun obresti
    • Iz saldakontskih postavk
    • Iz poljubnih postavk
   • Finančne tabele
    • Končna vrednost glavnice
    • Začetna vrednost glavnice
    • Dekurzivna amortizacija posojil
    • Anticipativna amortizacija posojil
   • Izračun tečajnih razlik
   • Revalorizacija kapitala
   • Računovodsko načrtovanje
   • Likvidnost podjetja
   • Seštevek stanja konta
  • Obdelave
   • Avtomatsko zapiranje postavk
   • Ročno zapiranje postavk
   • Avtomatsko odpiranje postavk
   • Ročno odpiranje postavk
   • Zbiranje prometa
   • Sproščanje prometa
   • Uvoz bančnega izpiska
   • Letne obdelave
    • Zapiranje razredov 4 in 7
    • Saldiranje ostalih razredov
    • Otvoritev kontnega okvira
    • Otvoritev bilančnih pravil
    • Otvoritev saldakontov
    • Otvoritev glavne knjige
    • Brisanje starega prometa
    • Spremljajoči izpisi
     • Serijski izpis dnevnikov
     • Serijski izpis kartic glavne knjige
     • Serijski izpis saldakontskih kartic
     • Izpis bilance prometa
     • Izpis spiska PER saldo
   • Obračun storitev
  • Vzdrževanje
   • Indeksiranje podatkovne baze
   • Kontrola dnevnikov
   • Prenos knjižb na nove konte
   • Brisanje odvečnih zapisov
   • Prehod na nove davčne stopnje DDV
 • BLAGOVNE EVIDENCE S FAKTURIRANJEM
  • Dokumenti
   • Izdaja,fakturiranje,rezervacije
   • Naročanje blaga
   • Prevzem blaga
   • Prenos blaga
   • Dobropis za popust
   • Račun za predplačilo
   • Inventura
   • Sprememba cene
   • Stornacije, brisanja, deaktivacije
    • Storno računov in rezervacij
     • Storno izdaje z razknjiževanjem
     • Storno rezervacije
     • Storno računa brez razknjiževanja
    • Storno prevzema
    • Storno prenosa blaga
    • Storno dobropisa za popust
    • Storno računa za predplačilo
    • Brisanje rezervacije
    • Brisanje zapadlih rezervacij
    • Deaktivacija naročila
    • Deaktivacija skupine naročil
    • Izpis storno dokumenta
   • Finančne terjateve in plačila
   • Nedobavljena blagovna naročila
   • Dokumentacijska shema
   • Izpis dokumenta
  • Poročila
   • Knjiga prometa
   • Kartica artikla na skladišču
   • Zaloga artikla vseh skladišč
   • Zaloga artikla
   • Podatki o artiklu
   • Zaloga skladišča
   • Promet skladišča
   • Zaloga podjetja
   • Promet podjetja
   • Promet po obdobjih
   • Spisek serijskih številk (LOT)
   • Urejanje cenika blaga in storitev
   • Prodajni cenik zalog
   • Inventurni popisnik
   • Poročila o prodaji
    • Količinsko poročilo o prodaji po kupcih in distributerjih
    • Finančno poročilo o prodaji po distributerjih
    • Finančno poročilo o prodaji po regijah
    • Finančno poročilo o prodaji po kupcih
   • Pregled izpisnih datotek
  • Carinsko skladišče
   • Oblikovanje združenega dokumenta
   • Dopolnjevanje in izpis evidenčnih vpisov
   • Izhod iz carinskega skladišča
   • Izpis združenega dokumenta
   • Poročilo o carinskem dolgu
   • Kartica artikla po EUL
   • Spisek zalog po EUL
  • Internetno naročanje (samo strežniška varianta)
   • B2B Shema internetnih naročil po naročnikih
   • B2B Shema internetnih naročil po vrstnem redu
   • B2B Izpis internega naročila
   • B2B Zbirni karton
   • B2B Internetno pojavljanje in cenik
   • B2C Shema internetnih naročil po naročnikih
   • B2C Shema internetnih naročil po vrstnem redu
   • B2C Izpis internega naročila
   • B2C Internetno pojavljanje in cenik
   • B2C Urejanje in izpis provizij zunanjim zastopnikom
   • B2C Urejanje dodatnih opisov in slik artikla
  • Obdelave
   • Prenos faktur v knjigo DDV
   • Prenos faktur v oddaljeno knjigovodstvo
    • Sistem PIS podjetja GOLDENBIT
    • Sistem OpPis podjetja OPAL
   • Usklajevanje skladišč
   • Otvoritev blagovnih evidenc
  • Vzdrževanje
   • Indeksiranje podatkovne baze
   • Materialna inicializacija
   • Finančna inicializacija
   • Poprava cen na kartici
   • Poprava cen vseh kartic
   • Test pravilnosti podatkov
   • Pregled napak v listi zalog
   • Brisanje odvečnih zapisov
   • Prehod na nove davčne stopnje DDV
 • FAKTURIRANJE STORITEV IN POGODBE
  • Dokumenti in pogodbe
   • Oblikovanje dokumenta
   • Posamičen izpis dokumenta
   • Serijski izpis dokumentov
   • Dokumentacijska shema
   • Stornacija dokumenta
   • Izpis storno dokumenta
   • Brisanje storno dokumenta
   • Oblikovanje pogodbe
   • Lista sklenjenih pogodb
   • Aktiviranje sklenjenih pogodb
  • Poročila
   • Knjiga prometa
   • Kartica storitve
   • Pregled izpisnih datotek
  • Obdelave
   • Fakturiranje po pogodbah
   • Prenos faktur v knjigo DDV
   • Izvoz faktur v oddaljeno knjigovodstvo
    • Sistem PIS podjetja GOLDENBIT
    • Sistem OpPis podjetja OPAL
  • Vzdrževanje
   • Indeksiranje podatkovne baze
   • Brisanje odvečnih zapisov
   • Prehod na nove davčne stopnje DDV
 • POTNI NALOGI
  • Oblikovanje potnega naloga
  • Posamičen izpis potnega naloga
  • Serijski izpis potnih nalogov
  • Knjiga potnih nalogov
  • Shema potnih nalogov
  • Kartica potovalne destinacije
  • Katalog potovalnih destinacij
   • Urejanje
   • Izpis
  • Katalog kilometrin
  • Katalog dnevnic
  • Katalog potovalnih vozil
  • Katalog delovnih nalog
  • Knjiženje nalogov v dnevnik glavne knjige
 • BLAGAJNA
  • Oblikovanje blagajniškega prejemka
  • Oblikovanje blagajniškega izdatka
  • Oblikovanje blagajniškega dnevnika
  • Izpis blagajniškega prejemka
  • Izpis blagajniškega izdatka
  • Izpis blagajniškega dnevnika
  • Shema blagajniškh dokumentov po partnerjih
  • Shema blagajniškh dokumentov po številkah
  • Katalog blagajn
  • Katalog blagajniških prejemkov
  • Katalog blagajniških izdatkov
  • Knjiženje blagajniških prejemkov v dnevnik glavne knjige
  • Knjiženje blagajniških izdatkov v dnevnik glavne knjige
 • OSNOVNA SREDSTVA
  • Knjiženje in obračun
   • Obračun amortizacije
   • Amortizacija izločenih sredstev
   • Nabava sredstva
   • Otvoritev sredstva
   • Aktiviranje sredstva
   • Individualna amortizacija
   • Izločitev sredstva
   • Prodaja sredstva
   • Popravek nabavne vrednosti
   • Popravek življenjske dobe
   • Knjiženje v glavno knjigo
  • Izpisi
   • Izpis obračuna amortizacije
   • Izpis obračuna amortizacije izločenih
   • Kartica sredstva za obdobje
   • Kartice sredstev
   • Seznam sredstev po kontu opreme
   • Inventurni popisnik sredstev
   • Seznam odpisanih sredstev
   • Seznam prodanih sredstev
  • Vzdrževanje
   • Indeksiranje podatkovne baze
   • Test pravilnosti podatkov

Izdelajte si ponudbo po vaši meri

Referenčna podjetja po poslovnih področjih